ESG
<strong>Więcej niż firma</strong>

Więcej niż firma

W UBS chcemy być dostawcą usług finansowych wybieranym przez klientów, którzy pragną zmobilizować kapitał na rzecz osiągnięcia 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i uporządkowanego przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Dążenia te są odzwierciedlone w naszych własnych działaniach, które prowadzimy w sposób zrównoważony, nieustannie dając przykład i chętnie dzieląc się zdobytym doświadczeniem zarówno w skali globalnej, jak i lokalnie. 

W Polsce wszystkie nasze biurowce posiadają certyfikacje BREEAM lub LEED, w tym najwyższy stopień LEED Platinum. Funkcjonuje u nas zintegrowany system Zarządzania Środowiskowego i Energią (ISO 14001/50001), a potwierdzeniem jego działania jest coroczna pozytywna ocena z audytu nadzoru przeprowadzanego przez niezależną jednostkę certyfikacyjną. Aktywnie wspieramy inicjatywy mające na celu promocję bioróżnorodności i minimalizację wpływu naszej działalności na środowisko naturalne, organizujemy kampanie edukacyjne i akcje wolontariackie z zakresu ochrony środowiska. W samym tylko 2023 roku w Polsce ograniczyliśmy zużycie papieru w naszych biurach o ponad 50%, posadziliśmy 4000 drzew w okolicach Krakowa i Wrocławia, uniknęliśmy emisji prawie 2,5 ton dwutlenku węgla dzięki przekazywania fusów z kawy organizacji zajmującej się ich powtórnym użyciem, zebraliśmy i przekazaliśmy do powtórnego obiegu lub recyklingu ponad 800 kilogramów ubrań i tekstyliów czy posprzątaliśmy nasze miasta, zbierając ponad 300 worków śmieci. 

Angażujemy się społecznie i realizujemy szereg inicjatyw CSR, przekuwając naszą wiedzę, doświadczenie i zasoby na wsparcie potrzebujących i działania prośrodowiskowe. Integralną częścią naszej strategii jest także kształtowanie kultury organizacyjnej opartej o współpracę, różnorodność i otwartość, co pozwala nam budować miejsce pracy, w którym każdy może czuć się sobą i ciągle rozwijać.

Ważne jest dla nas wspieranie lokalnych społeczności i wyrównywanie szans. Poprzez strategiczne połączenie finansowania, zaangażowania pracowników i wykorzystania ich umiejętności, nawiązujemy długofalowe współprace z partnerami społecznymi i grupami ludzi objętymi ich opieką, co pozwala nam precyzyjnie dostosować rodzaj udzielanej pomocy do potrzeb podopiecznych i zmaksymalizować korzyści, które mogą z niej czerpać. Jesteśmy świadomi szczególnej wartości wolontariatu kompetencyjnego i dzielenia się wiedzą i doświadczeniem biznesowym posiadanymi przez naszych pracowników. W Polsce oferujemy im możliwość przeznaczenia minimum 16 godzin rocznie na potrzeby wolontariatu pracowniczego, a oni chętnie z niej korzystają – co roku ponad 1000 wolontariuszy UBS angażuje się w inicjatywy na rzecz pomocy innym. Portfolio prowadzonych przez UBS w Polsce projektów społecznych jest niezwykle różnorodne – od wspierania start-upów i młodych przedsiębiorców, przez pomoc ludziom na rynku pracy i młodzieży na ścieżce edukacyjnej, po wyciąganie pomocnej dłoni do osób z niepełnosprawnościami lub doświadczających bezdomności. W zależności od rodzaju projektu i grupy docelowej, przeprowadzamy warsztaty, sesje szkoleniowe i mentoringowe czy symulowane rozmowy kwalifikacyjne, analizujemy działalność i plany rozwoju wspieranych start-upów i podmiotów ekonomii społecznej, wspólnie wypracowując najlepsze rozwiązania, tworzymy aplikacje i edukujemy najmłodszych. Organizujemy także różne zbiórki – od tych klasycznych, gdzie nasi pracownicy sami przekazują fundusze lub potrzebne przedmioty, po przedsięwzięcia na większą skalę, jak nasz flagowy musical charytatywny, przygotowywany i wystawiany przez wolontariuszy na deskach lokalnych teatrów od 9 lat, z którego to zebrane środki (pochodzące głównie ze sprzedaży biletów) przekazywane są później na rzecz naszego partnera społecznego. Chętnie angażujemy się też w wydarzenia charytatywne jak Poland Business Run, który z dumą współtworzymy od samego początku. 

W skali globalnej, wspólnie z naszymi partnerami i klientami, znajdujemy innowacyjne sposoby rozwiązywania niektórych z najbardziej palących problemów społecznych i środowiskowych na świecie. Nasze usługi filantropijne pomagają klientom maksymalizować ich wpływ i budować dziedzictwo. Za pośrednictwem UBS Optimus Foundation stosujemy skalowalne, oparte na dowodach podejście i rozwiązania wspierające edukację, zdrowie, klimat i ochronę dzieci.

Jesteśmy dumni z tego, jak zaangażowani są nasi pracownicy w istotne dla nich i dla całej firmy tematy. Oprócz wolontariatu na rzecz otoczenia, aktywnie działają oni w wewnętrznych sieciach pracowniczych skupionych wokół różnorodności, równych szans i inkluzywności (DE&I) – w Polsce są to sieci Wellbeing, Pride & Allies, Women & Allies, Ability ze streamem Neurodiversity, Family i Cultural Awareness, a także Women in Tech. Sieci te, przy pełnym wsparciu Zarządu firmy, zajmują się budowaniem świadomości w zakresie różnorodności i włączania, szerzeniem wiedzy w tych tematach oraz inicjowaniem i wspieraniem działań wdrażanych przez UBS, które mają na celu dalsze kształtowanie prawdziwie inkluzywnego środowiska pracy. W działanie sieci zaangażowanych jest kilkudziesięciu pracowników, a społeczność skupiona wokół nich liczy sobie ponad 2000 osób. Sieci pracownicze, oprócz organizowania regularni sesji uświadamiających, szkoleń, webinarów, zajęć ruchowych, eventów wewnętrznych i zewnętrznych, przyczyniają się także do wdrożenia w UBS rozwiązań mających pozytywny wpływ na wszystkich pracowników firmy (jak rozszerzenie urlopu okolicznościowego, który udzielany jest obecnie pracownikom bez względu na status prawny relacji, w której pozostają; wdrożenie w biurach ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami i osób neuroróżnorodnych; wyznaczenie dedykowanych pokoi ułatwiających wyciszenie się; wyznaczenie inkluzywnych toalet).  

Opisane wyżej aktywności, skupione wokół trzech filarów naszego zaangażowania społecznego w Polsce – ochrony środowiska, działalności charytatywnej i wspierania różnorodności i inkluzywności w miejscu pracy (i poza nim!) – nieustannie przeplatają się ze sobą, tworząc jedną spójną całość umożliwiającą zrównoważony rozwój naszej organizacji. 

Tags :