Regulamin Konkursu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD „CSR POLAND AWARDS” ZA ROK 2022

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „CSR Poland Awards” [„Konkurs” lub „CSR Poland Awards”] jest Fundacja Poland Business Run [„Organizator”] z siedzibą w Krakowie, ul. Siemiradzkiego 17/2, 31-137 Kraków.

2. Nagrody w Konkursie przyznawane są przez Kapitułę Konkursu [„Kapituła Konkursu”], powołaną przez Organizatora.

3. Nagroda przyznawana jest osobom i firmom, zaangażowanym w działalność w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu [„Uczestnicy”], które w roku 2022 zrealizowały projekt CSR w jednej z kategorii konkursowych.

§ 2 CELE KONKURSU

1. Wyróżnienie, docenienie i uhonorowanie Uczestników, którzy wnieśli znaczący wkład w realizację inicjatyw społecznych oraz przyczynili się do zwiększenia odpowiedzialności biznesu w Polsce.

2. Promowanie innowacji społecznych wśród przedstawicieli biznesu.

3. Motywowanie pracowników do wdrażania inicjatyw z zakresu CSR oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności wewnątrz firmy oraz poza nią.  

4. Zwiększanie świadomości na temat koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Udział w konkursie jest bezpłatny.

2. Uczestnikiem Konkursu może być:

a) dowolna firma lub organizacja, posiadająca siedzibę lub oddział na terenie Polski, która w 2022 roku zrealizowała projekt CSR na rzecz swoich pracowników lub osób spoza organizacji;

b) pracownik firmy lub organizacji, posiadającej siedzibę lub oddział na terenie Polski, który w 2022 roku zainicjował i/lub wyróżnił się zaangażowaniem w realizację projektu CSR w swojej firmie.

3. Zgłaszającym kandydaturę mogą być wszystkie osoby fizyczne lub prawne, działające na terytorium Polski. Zgłoszenie musi nastąpić za wiedzą i zgodą kandydata oraz podmiotu, w którym jest zatrudniona.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Zleceniodawcy oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

5. Jeden Zgłaszający ma prawo do zgłoszenia dowolnej liczby Uczestników Konkursu, w tym samego siebie.

6. Jeden Uczestnik może być zgłoszony przez jednego Zgłaszającego maksymalnie trzykrotnie, pod warunkiem, że każde zgłoszenie dotyczy innego projektu społecznego i zgłoszone jest w innej kategorii konkursowej. 

7. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od dnia 16.12.2022 do dnia 28.02.2023.

8. Aby dokonać prawidłowego zgłoszenia kandydatury do Konkursu należy wypełnić, podpisać i przesłać na adres [email protected] Formularz Konkursowy dostępny na stronie csrpoland.pl.

§ 4 KATEGORIE KONKURSOWE

1. Nagrody przyznawane są w 6 kategoriach głównych:

a) Community affairs – zdrowie, sport, edukacja i kultura na rzecz społeczności lokalnej

b) Charity – działania charytatywne i pro bono

c) Social Engagement – wolontariat i działania społeczne

d) Diversity, Equity, & Inclusion – różnorodność, tolerancja, dostępność

e) Corporate community – działania zorientowane na pracowników 

f) CSR Leader – pracownik inicjujący i prowadzący działania z zakresu CSR w firmie

2. Dla każdej kategorii tematycznej zostanie przyznana jedna nagroda.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w określonej kategorii w przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby kandydatur.

§ 5 KRYTERIA OCENY

1. Nagrody przyznawane są za projekty CSR, zrealizowane w 2022 roku na rzecz pracowników lub osób i grup społecznych spoza organizacji.

2. Kapituła Konkursu bierze pod uwagę w szczególności:

a) oryginalność i innowacyjność podejmowanych działań;

b) osiągnięte rezultaty i ich wpływ na zmianę społeczną;

c) poziom zaangażowania firmy i pracowników w realizację projektu;

d) budowanie partnerstwa i współpracy w ramach inicjatywy – kooperacja z innymi podmiotami;

e) maksymalizację efektów – stosunek osiągniętych rezultatów do poniesionych nakładów;

f) skalę przedsięwzięcia;

g) adekwatność – jak projekt wpisuje się w misję przedsiębiorstwa.

§ 6 KAPITUŁA KONKURSU

1. W skład Kapituły Konkursu wchodzi 5 osób związanych z tematyką społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

2. Posiedzenie Kapituły nastąpi najpóźniej 10.03.2022 r. Posiedzenie zwołuje Organizator, przesyłając pisemne zawiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia.

3. Wybór zwycięzców nastąpi w tajnym głosowaniu (głosowanie może być poprzedzone dyskusją) podczas 2 etapów:

a) I etap – wybór do 3 nominacji z każdej kategorii na podstawie zwykłej większości głosów;

b) II etap – wybór zwycięzcy spośród wcześniej wybranych nominacji.

4. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo do nieprzyznania żadnej nagrody lub do przyznania dwóch równorzędnych nagród w każdej z kategorii.

5. Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

6. Członkowie Kapituły Konkursu zobowiązani są do nieujawniania wyników obrad i głosowania do czasu podania oficjalnych wyników.

7. Członkowie Kapituły Konkursu wstrzymują się od głosu w przypadku kandydatur, w których zachodzi konflikt interesów.

8. Przebieg prac Kapituły Konkursu został uregulowany osobnym regulaminem.

§ 7 NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są statuetki.

2. Oficjalne ogłoszenie zwycięzców i uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 23.03.2023 o godz. 19:00 podczas Gali „CSR Poland Awards” w Krakowie.

3. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej csrpoland.pl oraz przesłane do mediów po ich oficjalnym ogłoszeniu.

§ 8 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO”, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Poland Business Run z siedzibą ul. H. Siemiradzkiego 17/2, 31-137 Kraków. W ramach realizacji konkursu oraz w związku z ochroną danych osobowych, uczestnicy mogą kontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] oraz pod adresem e-mail Inspektora Ochrony Danych Fundacji Poland Business Run: [email protected]

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu: 

a) organizacji konkursu pn. „CSR Poland Awards”, oceny prac i wyłonienia zwycięzców konkursu oraz w celu publikacji wyników konkursu na stronach internetowych Organizatorów i na profilach Facebook, LinkedIn oraz Instagram – wyłącznie na podstawie udzielonej nam przez Państwa zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO); 

b) rozliczenia konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, tj. wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnopodatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych); 

c) udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania uczestników, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratorów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO); 

d) wykorzystania wizerunku uczestnika konkursu – w formie zdjęć z rozdania nagród oraz ich upublicznienia na stronach internetowych Organizatorów oraz na ich profilach Facebook, LinkedIn i Instagram – wyłącznie na podstawie zgody udzielonej nam przez Uczestnika (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub zawartej z Organizatorem umowy powierzenia. Dane osobowe uczestników konkursu zostaną również przekazane członkom Kapituły Konkursu i przetwarzane wyłącznie w celu oceny zgłoszeń i wyłonienia zwycięzców Konkursu. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji konkursu, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa (5 lat), dochodzenia roszczeń natury cywilnoprawnej, w celach archiwalnych (zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwizowania dokumentacji powstałej z tytułu działania jednostki państwowej), a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej odwołania. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia w nim udziału. Wyrażenie zgody Uczestnika na rozpowszechnianie wizerunku jest konieczne do wzięcia udziału w konkursie.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnik posiada prawo do: 

a) Dostępu do treści danych osobowych, 

b) Prawo do sprostowania danych, 

c) Usunięcia danych osobowych, 

d) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) Przenoszenia danych, 

f) Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

g) Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody, – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt 1-7 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z jednym z Administratorów.

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE. 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie csrpoland.pl.

2. Zgłoszenie kandydatury oznacza pełną akceptację postanowień Regulaminu Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Każda zmiana będzie mieć formę pisemną i wchodzi w życie w momencie opublikowania na stronie csrpoland.pl.

4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

Kraków, 23.01.2023 r.