Regulamin prac Kapituły Konkursu

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady pracy Kapituły Konkursu CSR Poland Awards (edycja 2024).
 2. Kapituła Konkursu działa na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Konkursu.
 3. Kapituła składa się z Przewodniczącego Kapituły oraz 4 Członków Kapituły.
 4. Przewodniczącego i członków Kapituły powołuje Organizator Konkursu.
 5. Prace Kapituły wspiera Sekretarz, którego zadaniem jest liczenie punktów, prowadzenie dokumentacji obrad i przygotowanie protokołu końcowego.

§ 2 OBOWIĄZKI KAPITUŁY KONKURSU

 1. Kapituła ma obowiązek działać w sposób zapewniający obiektywizm przy ocenie aplikacji.
 2. Członkowie Kapituły zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji o zwycięzcach konkursu do czasu oficjalnego ogłoszenia.
 3. Członkowie Kapituły zobowiązani są do starannego zapoznania się ze zgłoszeniami konkursowymi i dokonania samodzielnej oceny, nie sugerując się osobistą znajomością uczestników konkursu.
 4. Członkowie Kapituły wstrzymują się od głosu w przypadku kandydatów, co do których zachodzi konflikt interesów.
 5. W przypadku, kiedy Członek Kapituły nie może dokonać oceny z przyczyn niezależnych, może wskazać swojego zastępcę. Jeśli tego nie zrobi, obrady odbywają się w pomniejszonym składzie.

§ 3 OCENA ZGŁOSZEŃ

 1. Wybór zwycięzców nastąpi w tajnym głosowaniu (głosowanie może być poprzedzone dyskusją) podczas 3 etapów:
  • I etap – wybór do 6 nominacji z każdej kategorii na podstawie zwykłej większości głosów.
  • II etap – zakwalifikowanie 3 nominacji do nagrody.
  • III etap – wybór zwycięzcy spośród nominacji zakwalifikowanych do nagrody.
 2. Ocena na pierwszym etapie polega na:
  • wypełnieniu Karty Oceny i przyznania od 0 do 5 punktów dla każdego z kryterium oceny,
  • suma punktów dla każdego zgłoszenia stanowi pojedynczą ocenę każdego Członka Kapituły,
  • średnia pojedynczych ocen stanowi Ocenę Kapituły Konkursu,
  • 6 zgłoszeń z najwyższą Oceną Kapituły Konkursu przechodzi do drugiego etapu.
 3. Ocena na drugim etapie polega na:
  • dyskusji na temat wybranych nominacji,
  • wyborze 3 nominacji kwalifikujących się do nagrody.
 4. Ocena na drugim etapie polega na:
  • dyskusji na temat wybranych nominacji,
  • wypełnienie Karty Głosowania i przyznaniu 1 głosu na najlepszy projekt,
  • nominacja z najwyższą liczbą głosów wygrywa w danej kategorii, pozostałe 2 otrzymują wyróżnienia
  • w przypadku remisu Kapituła podejmuje decyzję o powtórzeniu głosowania lub przyznaniu nagrody ex aequo.
 5. W przypadku sytuacji spornych, decydujący głos ma Przewodniczący Komisji.
 6. Wybór zwycięzców musi nastąpić najpóźniej 11.03.2024.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Skład Kapituły podawany jest do publicznej wiadomości po rozstrzygnięciu konkursu, aby uniknąć wpływu na decyzję Członków Kapituły.
 2. Protokół obrad dostępny będzie do wglądu u Organizatora Konkursu po wyłonieniu zwycięzców.
 3. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie wraz z opublikowaniem aktualnej wersji na stronie csrpoland.pl.

Kraków, 24.10.2023