CSR
Czym się różni CSR od ESG: Kluczowe różnice

Czym się różni CSR od ESG: Kluczowe różnice

W dzisiejszym świecie, gdzie zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw stają się coraz bardziej istotne, pojęcia CSR (Corporate Social Responsibility) i ESG (Environmental, Social, and Governance) często są używane zamiennie. Jednak istnieją istotne różnice między tymi dwoma podejściami. W niniejszym artykule przyjrzymy się, czym się różni CSR od ESG, oraz jakie są główne cechy obu koncepcji.

Czym się różni CSR od zrównoważonego rozwoju?

Na czym polega CSR?

Corporate Social Responsibility (CSR), czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, to podejście, które skupia się na dobrowolnych działaniach przedsiębiorstw w celu wpływania na społeczeństwo i środowisko. Głównym celem CSR jest przyczynianie się do dobra społecznego, chociaż może to obejmować szeroki zakres działań, takich jak inwestycje społeczne, ochrona środowiska, czy wsparcie dla społeczności lokalnych.

Zanim przejdziemy do różnic pomiędzy CSR-em, a ESG, zastanówmy się, co to jest CSR. Corporate Social Responsibility koncentruje się na działaniach, które wykraczają poza tradycyjny cel przynoszenia zysku. Przedsiębiorstwa realizujące CSR podejmują inicjatywy społeczne, takie jak:

  • programy charytatywne,
  • programy edukacyjne,
  • inwestycje w społeczności lokalne
  • czy promowanie zrównoważonych praktyk biznesowych.

Stosujemy CSR, aby poprawić relacje społeczne i środowiskowe oraz tworzyć pozytywny wizerunek firmy.

Co to jest ESG?

Environmental, Social, and Governance (ESG), czyli Środowisko, Społeczeństwo i Zarządzanie, to bardziej złożone podejście. Z jego pomocą dokonujemy oceny przedsiębiorstwa pod kątem trzech kluczowych obszarów. Obejmuje ono zagadnienia związane z ochroną środowiska, aspektami społecznymi oraz zarządzaniem firmą. ESG jest bardziej skoncentrowane na zintegrowanym podejściu do odpowiedzialności przedsiębiorstw. Uwzględnia zarówno działania społeczne, jak i ekologiczne, oraz aspekty zarządzania i transparentności.

ESG koncentruje się na trzech filarach:

  1. Środowisko (Environmental): Ocena wpływu firmy na środowisko, w tym zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych, zużyciem surowców i podejście do ochrony przyrody.
  2. Społeczeństwo (Social): Dotyczy relacji z pracownikami, klientami, dostawcami oraz zaangażowania społecznego. Obejmuje kwestie takie jak prawa pracownicze, różnorodność i zaangażowanie społeczne.
  3. Zarządzanie (Governance): Skupia się na sposobie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym etyce biznesu, odpowiedzialności zarządu, przejrzystości oraz strukturze korporacyjnej.

Do czego odnosi się ESG?

ESG to podejście, które integruje te trzy aspekty we wszystkich obszarach działalności firmy. Firmy, które stosują ESG, dążą do równowagi między osiąganiem zysków a wpływem społecznym i środowiskowym. Działa to na korzyść zarówno przedsiębiorstwa, jak i społeczeństwa jako całości, poprzez zrównoważony rozwój.

W ostatnim czasie tematyka ESG staje się szerzej obecna w debacie na temat zrównoważonego rozwoju za sprawą unijnej dyrektywy CSRD. Dyrektywa ta określa bowiem zasady raportowania zrównoważonego rozwoju przez przedsiębiorstwa, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

Czy CSR i ESG to to samo?

Mimo że oba podejścia skupiają się na odpowiedzialności społecznej i wpływie biznesu na świat, różnice między nimi są znaczące. CSR jest bardziej skoncentrowane na dobrowolnych działaniach, podczas gdy ESG stawia na integrację aspektów środowiskowych, społecznych i zarządczych we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa. ESG jest bardziej systematyczne i ściśle związane z długoterminowym sukcesem firmy.

Podsumowując, choć CSR i ESG mają wspólny cel, jakim jest zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, różnice między nimi polegają na zakresie, podejściu i stopniu zintegrowania. Współcześnie, firmy często łączą oba podejścia, aby osiągnąć najlepsze wyniki i przyczynić się do tworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości.

Wprowadzając te koncepcje do swojej działalności, firmy mogą nie tylko osiągnąć sukces finansowy, ale także wpłynąć pozytywnie na społeczeństwo i środowisko, co stanowi kluczowy krok w kierunku lepszego, bardziej zrównoważonego świata.